garantie, klachten

Garantie
De door Sprookjesjurken geleverde artikelen voldoen aan alle normen en eisen die, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld aan verkleedkleding. Van een verkleedtopje kunt u vanzelfsprekend niet dezelfde kwaliteit verwachten als van bijvoorbeeld een spijkerjas. De materialen waarvan verkleedkleding wordt gemaakt zijn doorgaans delicaat: veel dunner en kwetsbaarder dan die van reguliere kleding. Houdt u hier rekening mee.
Een relatief duur(der) artikel betekent niet dat het per definitie steviger is of langer meegaat dan een goedkoper artikel. De prijs van een artikel wordt bepaald door het merk, de exclusiviteit van het artikel, de gebruikte stoffen/materialen, eventuele importkosten enz.

Een huurbestellingen dient u te controleren vóórdat u het in gebruik neemt. Wij pakken bestellingen zelf in, en doen dit met zorg. Tijdens het verpakken controleren wij altijd alle artikelen. Eventuele bijzonderheden worden op het huurformulier beschreven. Toch kan het zo af en toe voorkomen dat wij iets niet hebben gezien met de controle, doordat het bijvoorbeeld op  een onopvallende plaats zit of het gebrek zo klein is dat het niet direct opvalt. Controleert u daarom altijd bij ontvangst uw artikel(en). Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling, of heeft een artikel schade die niet door ons is vermeld, dan dient u dit per omgaande en altijd vóór ingebruikname via email aan ons te melden. Reclamaties na ingebruikname worden niet door ons geaccepteerd.
Indien de verpakking van een bestelling geopend of beschadigd is, dan dient u, alvorens de bestelling in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Sprookjesjurken niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Een koopbestelling dient u te controleren vóórdat u het in gebruik neemt. Wij pakken bestellingen zelf in, en doen dit met zorg. Tijdens het verpakken controleren wij altijd alle artikelen. Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling, dan dient u dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 2 maanden na ontvangst en vóór ingebruikname via email aan ons te melden. Reclamaties na ingebruikname, of na het verwijderen van kaartjes/labels, worden niet door ons geaccepteerd. Indien de verpakking van een bestelling geopend of beschadigd is, dan dient u, alvorens de bestelling in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Sprookjesjurken niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bij koopartikelen heeft u garantie op de volgende productiefouten: opengesprongen of losgelaten stiknaden/lockranden en niet werkende lichtjes/geluidjes indien dit vóór ingebruikname is gemeld. Uitgesloten van garantie zijn sticknaden die open zijn gesprongen doordat het artikel onder spanning heeft gestaan tijdens het passen of dragen (geen productiefout, maar onzorgvuldig/ondeskundig/verwijtbaar gebruik).
De genoemde garantie op productiefouten vervalt wanneer het artikel is gewassen of het gebrek is ontstaan als gevolg van onzorgvuldig/oneigenlijk gebruik, opzet, of als er geprobeerd is veranderingen/wijzigingen aan te brengen aan het product. Ook vervalt garantie als er schade is ontstaan als u het artikel niet past en het tóch aantrekt/probeert aan te trekken ondanks weerstand van de stof waardoor er schade kan ontstaan zoals spanning op de naden ontstaat die dan openscheuren/openspringen/loslaten.

Garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
Er sprake is van normale slijtage of er ondeskundig of onzorgvuldig met het product is omgegaan: verkleedkleding is delicaat, het is niet bedoeld voor langdurig of intensief gebruik.
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Sprookjesjurken en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Voldoet het product aan de bovengenoemde voorwaarden van garantie, neemt u dan via email contact met ons op waarin u de schade beschrijft en eventueel aanvult met foto's van de schade.
Wij nemen dan contact met u op en zullen bekijken welke oplossing wij u kunnen bieden.
Stuurt u niet zomaar een artikel retour, neemt u altijd eerst contact met ons op. Indien u tóch zonder overleg een artikel aan ons retourneert, kunnen wij de verzendkosten hiervoor niet vergoeden.

Klachtenregeling
Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot Sprookjesjurken.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sprookjesjurken, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
Bij Sprookjesjurken ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sprookjesjurken binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Aan het voorleggen van een geschil aan een geschillencommissie kunnen kosten zijn verbonden die door u betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
Een klacht schort de verplichtingen van Sprookjesjurken niet op, tenzij Sprookjesjurken schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Sprookjesjurken, zal Sprookjesjurken naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen
Op overeenkomsten tussen de Sprookjesjurken en u waarop de algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.