algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke  tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en Sprookjesjurken.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard.
3. Sprookjesjurken.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
4. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Artikel 2. Overeenkomsten
1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sprookjesjurken. Sprookjesjurken is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van uw bestelling, m.u.v. uitverkochte artikelen.
2. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Sprookjesjurken is geaccepteerd.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.
Voor bestellingen onder de € 10,00 wordt een kleine ordertoeslag van € 3,00 gerekend, dit wordt bij de verzendkosten opgeteld.
2. Sprookjesjurken kan haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestellingen die op dat moment reeds zijn gedaan.
3. Sprookjesjurken kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2. Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de consument geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding. Ook kan er achteraf geen aanspraak gemaakt worden op een aanbieding als eenmaal een bestelling door de consument is gedaan.
3. Sprookjesjurken kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of typefout bevat.

Artikel 6. Gegevens / Privacy Policy / cookies
1. Sprookjesjurken behandeld uw gegevens volgens de privacywetgeving.
Een uitgebreide werkwijze van Privacygegevens en Cookies vindt u terug op onze website.

Artikel 7. Betaling 
1. Tijdens het bestelproces kunt u aangeven op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt kiezen om te betalen via iDEAL, Bancontact, overmaken op de rekening van Sprookjesjurken of contant bij ophalen.
2. Betaling geschiedt bij verzending van de bestelling vooraf, of op het moment dat u een bestelling bij ons ophaalt.

Artikel 8. Levertermijn
1. Alle artikelen uit onze website zijn uit voorraad leverbaar, tenzij anders aangegeven. Indien een artikel uitverkocht of niet meer leverbaar is, zal Sprookjesjurken u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
2. Sprookjesjurken zal trachten bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij op de website afwijkende levertermijnen staan vermeld of u hiervan een bericht krijgt via email.
3. De leveringstermijn van een product wat op uw verzoek wordt (na)besteld kan een levertijd van maximaal 30 dagen hebben.
4. De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Sprookjesjurken voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
5. Levering in gedeelten is toegestaan.

Artikel 9. Levering
1. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
2. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
3. Wij gebruiken het door u opgegeven afleveradres. Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de eventuele extra verzendkosten voor uw rekening.
4. Aan de leveringsplicht van Sprookjesjurken zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden. Hierbij geldt als afleverbewijs het track&trace rapport van de vervoerder. Niemand thuis/geen pakketaanname maar wel gepoogd af te leveren of aflevering bij buren/omwonenden wordt gezien als aflevering.
Indien u aan de levering twijfelt, kunnen wij, indien wij dit nodig achten, contact opnemen met de vervoerder en een onderzoek laten starten. De uitkomst van dit onderzoek zal als definitief worden beschouwd. Bij schuld van de vervoerder zal Sprookjesjurken beslissen of u het product nogmaals toegezonden krijgt of dat u de betaling terug ontvangt. Sprookjesjurken is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die u heeft opgelopen door de foutieve bezorging door de vervoerder.
5. Indien een bestelling niet in ontvangst wordt genomen/niet op het afhaalpunt wordt afgehaald en uiteindelijk door de vervoerder weer naar ons retour wordt gestuurd, zullen hiervoor kosten bij de klant in rekening worden gebracht c.q. worden verrekend met de reeds gedane betaling, te weten € 5,00 voor Nederlandse zendingen en € 8,00 voor Belgische zendingen.

Artikel 10. Risico tijdens het transport
1. Gedurende het transport van de producten zal Sprookjesjurken het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan. Als moment van aflevering geldt het track&trace rapport van de vervoerder.
2. Sprookjesjurken is niet aansprakelijk voor vertraging bij de vervoerder en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan voortvloeien.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Sprookjesjurken blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat u het ontvangt. Bij verhuurartikelen blijft Sprookjesjurken altijd volledige eigenaar.

Artikel 12. Afkoelingsperiode/zichttermijn
1. U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. U dient vervolgens het product binnen 14 kalenderdagen na annulering te retourneren. Sprookjesjurken zal dan binnen 5 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet  gedragen is, geen vlekken of schade heeft opgelopen, niet gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is, de kaartjes/labels niet verwijderd zijn en voor zover mogelijk voorzien is van de originele verpakking. Uit hygiënisch oogpunt nemen wij uit de verpakking gehaalde en/of gepaste pruiken/haarstukken/vlechten niet retour. Poppen die uit de doos zijn gehaald nemen wij niet retour.
2. Bij het retourneren van een volledige bestelling ontvangt u de door Sprookjesjurken gerekende verzendkosten van de heenzending retour. Extra betaalde kosten, die buiten de door ons aangeboden goedkoopste standaard verzendkosten vallen (zoals kosten voor Express zendingen) worden niet geretourneerd.
3. De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.
4.  Indien er op de bestelling korting is verleend, wordt deze ook op het retourbedrag toegepast.
5. Gratis artikelen die bij het artikel wat u wilt retourneren verkregen zijn, dienen ook teruggestuurd te worden.
6. Indien het actieartikel (van bv de combinatieaanbieding waarbij het extra actieartikel goedkoper wordt) wordt gehouden en het andere deel wordt geretourneerd, vervalt de actieprijs op het extra artikel en zal de normale verkoopprijs voor dit gehouden artikel worden berekend.
7. Paypal betalingskosten worden niet gecrediteerd bij een retourzending.
8. Inpakken/cadeaukosten worden niet gecrediteerd bij een retourzending.
9. Kleine ordertoeslag wordt niet gecrediteerd bij een retourzending
De voorwaarden en uitgebreide informatie over de zichttermijn kunt u terug vinden op onze website.

Artikel 13. Garanties
1. Alle door Sprookjesjurken geleverde producten voldoen aan alle normen en eisen die, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld aan verkleedkleding.
2. U dient het geleverde product op het moment van de levering te inspecteren. Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling, dan dient u dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst aan ons te melden. Na het in gebruik nemen van het product vervalt dit recht.
3. Wij geven garantie op het loslaten van stiknaden/lockranden en niet werkende lichtjes/geluidjes indien dit binnen de termijn van 3 dagen na ontvangst van het product aan ons gemeld is.
4. De genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product.
5. De genoemde garantie vervalt wanneer het artikel is gewassen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Indien de door Sprookjesjurken geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van Sprookjesjurken beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder artikel 13 (garanties) is geregeld.
2. De aansprakelijkheid van Sprookjesjurken voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, ten hoogste gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

Artikel 15. Afbeelding van het artikel
1. Alle afbeeldingen van het artikel zijn indicatief en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Houdt u er rekening mee dat zowel een foto als uw beeldscherm een kleurverschil kan weergeven.
2. Accessoires (zoals schoentjes, kroontjes, stafjes, pruiken, tasjes e.d.) op een afbeelding zijn bedoeld ter illustratie en zijn niet inbegrepen bij het artikel tenzij anders vermeld.

Artikel 16. Maat van het artikel
De maat van een artikel wordt vermeld zoals deze door de fabrikant is opgegeven (zoals deze op een eventueel label staat), daarnaast proberen wij voor zover mogelijk een indicatie te geven van de maat en daarbij voor zover mogelijk afmetingen van het artikel te vermelden.

Artikel 17. Overmacht
Sprookjesjurken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in geval van overmacht. Onder overmacht verstaat Sprookjesjurken omstandigheden die Sprookjesjurken redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan zij de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen en verdere omstandigheden die niet te wijten zijn aan Sprookjesjurken. Sprookjesjurken heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Sprookjesjurken zal u dit altijd schriftelijk (via email) meedelen.
In geen geval is Sprookjesjurken bij overmacht schadevergoeding aan de klant verschuldigd.

Artikel 18. Overig
Mocht er iets niet duidelijk zijn of u heeft een vraag, neemt u dan contact met ons op via info@sprookjesjurken.nl of belt u met 0513/853030